พลังงานหมุนเวียนและโซล่าเซลล์

พลังงานหมุนเวียนและโซล่าเซลล์

   พลังงานงานหมุนเวียนคือพลังงานที่สามารถใช้แล้วกำเนิดขึ้นมาใหม่หมุนเวียนไปหรือใช้แล้วเกิดซ้ำนั้นเอง เช่น น้ำ ลม แสงแดด เป็นต้น พลังงานหมุนเวียนแสงแดดจัดเป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช้ได้เป็นประจำทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

   ดังนั้นมนุษย์จึงคิดค้นการใช้พลังงานหมุนเวียนจำพวกนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด ยกตัวอย่างเช่น พลังงานจากแสงแดดได้มีผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์โซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อดึงเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากธรรมชาติมาผ่านแผงโซล่าเซลล์และแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าที่ต้องใช้เชื้อเพลิง ประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียนนั้นช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงต่างๆเพื่อสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า และเป็นการใช้พลังงานที่มีอยู่บนโลกนี้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

   โซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ใช้วิธีนำเอาแสงอาทิตย์หรือพลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์ที่ได้มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า กลไกการทำงานของโซล่าเซลล์จะเป็นกลไกของไฟฟ้ากระแสตรง เช่น โคมไฟโซล่าเซลล์ที่มีแผงโซล่าเซลล์ติดอยู่ที่โคมไฟจะรับเอาแสงอาทิตย์ที่ได้แปลงมาเป็นไฟฟ้าโดยผ่านขั่วลบและขั่วบวกของโคมไฟจึงทำให้โคมไฟโซล่าเซลล์ประเภทนี้มีการเคลื่อนตัวของไฟฟ้าแบบไฟฟ้ากระแสตรงเช่นเดียวกับการทำงานของไฟฉายนั้นเอง

   อย่างไรก็ตามพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนได้เพียงแต่ต้องมีเครื่องแปลงไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่า ( อินเวอร์เตอร์ ) เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านนั้นเป็นแบบไฟฟ้ากระแสสลับไม่สามารถใช้งานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระเแสตรงได้ จึงจำเป็นต้องมีตัวแปลงไฟฟ้าเข้ามาใช้งานร่วมกัน เพื่อดึงเอาพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ได้แปลงไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจึงจะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบปกติได้